Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:909

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

dels att 7 kap. 15 § skall ha följande lydelse,

dels att i 15 kap. 5 §2) beteckningen ”aktiebolagslagen (1975:1385)” skall bytas ut mot ”aktiebolagslagen (2005:551)”.

2)

Senaste lydelse 2004:241.

3) Förvaltaren skall snarast upprätta en skriftlig berättelse om boets tillstånd och om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de har kunnat utrönas, och om möjligt ange vid vilken tidpunkt obeståndet kan antas ha inträtt. Berättelsen skall vidare innehålla

3)

Senaste lydelse 2002:1125.

  1. en översikt över tillgångar och skulder av olika slag,

  2. en uppgift om huruvida det har förekommit något sådant förhållande som kan föranleda återvinning till konkursboet,

  3. en uppgift om huruvida det finns skälig anledning att anta att någon enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är skyldig att återbära olovlig vinstutdelning eller annan olovlig utbetalning eller att enligt dessa lagar eller lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag utge skadestånd till aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag,

  4. en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning kan antas ha inträtt, om denna tidpunkt kan utrönas,

  5. en uppgift om vilket bokföringssystem en gäldenär som är eller under det senaste året före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig har tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts.

Berättelsen skall snarast och senast sex månader från konkursbeslutet skickas till rätten, tillsynsmyndigheten och varje borgenär som begär det. När det finns särskilda omständigheter får rätten medge anstånd med avlämnandet av berättelsen. Har gäldenären varit bokföringsskyldig, skall den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen bifogas berättelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:909

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)