Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:910

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2) Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomisk förening.

2)

Senaste lydelse 1998:1502.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:910

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Karin Renman
(Näringsdepartementet)