Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:912

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2) Vid tillämpning av 1 § skall följande aktier räknas som förvärvarens eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

2)

Senaste lydelse 1995:1599.

  1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,

  2. den som innehar aktier i bolaget för förvärvarens eller överlåtarens räkning,

  3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,

  4. den för vars aktier förvärvaren eller överlåtaren eller något företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren har fått eller kommer att få utöva rösträtten,

  5. make eller sambo till förvärvaren eller överlåtaren,

  6. omyndiga barn som står under förvärvarens eller överlåtarens vårdnad.

Med koncern avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Vad som där sägs om moderbolag skall även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:912

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lars Afrell
(Finansdepartementet)