Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:920

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) lagen om insättningsgaranti skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2) Ett institut som omfattas av garantin skall lämna de uppgifter till nämnden som den behöver för att fastställa institutets avgift och i övrigt för sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som nämnden behöver för att fastställa ett instituts avgift skall ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

2)

Senaste lydelse 2004:320.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:920

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Mats Walberg
(Finansdepartementet)