Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:924

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

2)

Senaste lydelse 2003:665.

  1. skattebrottslagen (1971:69),

  2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

  3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

  4. folkbokföringslagen (1991:481) samt

  5. 11 kap. 5 § brottsbalken.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:924

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)