Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:931

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 17 och 18 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

17 §

En revisor skall omgående rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett fondbolag får kännedom om förhållanden som kan

  1. utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar fondbolagets verksamhet,

  2. påverka fondbolagets fortsatta drift negativt, eller

  3. leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i fondbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med fondbolaget.

18 §

Vad som sägs om revisorns skyldighet i 17 § gäller också en sådan särskild granskare i ett fondbolag som avses i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lars Afrell
(Finansdepartementet)