Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:934

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2) Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får driva.

2)

Senaste lydelse 2004:446.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:934

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Mats Walberg
(Finansdepartementet)