Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:939

Utkom från trycket den 9 december 2005
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 kap. 10 och 11 §§ miljöbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50.

    Den som utför eller skall utföra en vattenverksamhet kan av miljödomstolen ges rätt att utföra anläggningar eller åtgärder inom fastigheter som tillhör någon annan och ta i anspråk mark eller annat utrymme för detta, när det är fråga om

  1. vattenverksamhet som utförs av staten, kommuner eller vattenförbund och som är önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller som främjar fisket,

  2. vattenverksamhet för att motverka förorening genom avloppsvatten,

  3. vattenverksamhet som avser tillgodogörande av yt- eller grundvatten,

  4. vattenreglering,

  5. vattenverksamhet som avser allmän farled eller allmän hamn, eller

  6. markavvattning.

Ett område som tas i anspråk enligt första stycket får lösas in, om det skall ingå i en strömfallsfastighet.

Har rätten upphört enligt denna paragraf att med annat än äganderätt ta annans fastighet i anspråk, skall anläggningar som har uppförts eller placerats inom fastigheten tillfalla fastighetsägaren utan lösen, om de inte har förts bort inom ett år från upphörandet.

Den som är skyldig att underhålla en vattenanläggning har rätt att nyttja annans mark eller annat utrymme för arbeten eller åtgärder som behövs för att underhållsskyldigheten skall kunna fullgöras.

Den underhållsskyldige skall betala ersättning för skada och intrång. Talan om ersättning skall väckas vid miljödomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:939

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)