Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:962

Utkom från trycket den 12 december 2005
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:01, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

4 §

2) Avfallsskatt skall betalas med 435 kronor per ton avfall.

2)

Senaste lydelse 2002:998.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:962

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)