Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:969

Utkom från trycket den 14 december 2005
Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 26, 34 a och 41 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom2) ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården” i motsvarande form.

1)

Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2)

Senaste lydelse av 26 § 2000:460 34 a § 2000:460 41 § 2000:460.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:969

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)