Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:980

Utkom från trycket den 14 december 2005
Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.;
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.2)

1)

Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2)

Senaste lydelse av 1 § 2002:441 2 § 2002:441 3 § 2002:441 4 § 2002:441 6 § 2004:516 9 § 2002:441.

dels att i 1, 2, 3, 4, 6, och 9 §§ orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården”,

dels att 5 § skall ha följande lydelse.

3) Om det behövs för yttrandet och om inte särskilda skäl talar mot det, får Kriminalvården eller den person som myndigheten utsett att bistå med personutredningen, ta del av anteckningar och andra handlingar från förundersökningen samt vara närvarande vid förhör som hålls med den misstänkte.

3)

Senaste lydelse 2002:441.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:980

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)