Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:984

Utkom från trycket den 14 december 2005
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 6 kap. 11 och 12 §§ smittskyddslagen (2004:168) orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården”.

1)

Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:984

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)