Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:995

Utkom från trycket den 14 december 2005
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

dels att 7 a § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 b §, av följande lydelse.

2) Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Dalarnas län om beslutet avser ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2004:1161.

  1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap. 4 b § samma lag,

  2. författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen,

  3. kupongskattelagen (1970:624),

  4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

  5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

  6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, eller

  7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag.

Beslut av Kriminalvården som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Östergötlands län om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt

  1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller

  2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)