Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1001

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1981:429.

2) Försäkringskassan skall på begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

2)

Senaste lydelse 2003:931.

  1. polismyndighet,

  2. åklagarmyndighet,

  3. kronofogdemyndighet,

  4. Skatteverket,

  5. Brottsoffermyndigheten,

  6. socialnämnd,

  7. Kriminalvården,

  8. studiestödsmyndighet,

  9. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,

  10. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård på enskild sjukvårdsinrättning.

Försäkringskassan skall på begäran lämna den myndighet som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett ärende där.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1001

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)