Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1018

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder1)

1)

Senaste lydelse av 2 kap. 10 § 2001:687, 3 kap. 4 § 2004:741, 3 kap. 5 § 2001:687, 4 kap. 6 a § 2001:687.

dels att 2 kap. 5 § och 5 kap. 18 § skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 5 § och 5 kap. 18 § skall utgå,

dels att i 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 3 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15–17 och 19 §§ orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kriminalvården” i motsvarande form,

dels att i 2 kap. 10 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 6 och 6 a §§ samt 6 kap. 1 § ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Kriminalvården”,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 4 och 9 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 3–5 §§, 5 kap. 1–3, 6 och 10 §§ skall ha följande lydelse.

En nöjdförklaring enligt 38 kap. 1 § brottsbalken lämnas inför den domstol som har meddelat domen eller inför Kriminalvården. En förklaring får inte lämnas inför en annan domstol än den som har meddelat domen utan att domen eller ett domsbevis finns tillgängligt för den som tar emot förklaringen. Den dömde skall upplysas om innebörden av förklaringen innan den lämnas.

En anteckning om nöjdförklaringen skall göras i protokollet eller på annat sätt tas in i akten i målet. Lämnas förklaringen inför Kriminalvården skall den som tar emot förklaringen genast underrätta domstolen om förklaringen.

I en dom på skyddstillsyn skall det anges att Kriminalvården skall ansvara för övervakningen av den dömde.

2) Så snart det kan ske skall Kriminalvården lämna övervakaren och den dömde meddelande om övervakningen enligt ett formulär som fastställs av myndigheten (övervakningsmeddelande).

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Meddelas ett beslut om att den dömde skall omhändertas enligt 28 kap. 11 § brottsbalken genom polisens försorg, skall beslutet sändas till polismyndigheten i den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. Beslutet bör innehålla en uppmaning till polismyndigheten att om det behövs efterlysa den dömde samt att omedelbart underrätta beslutsmyndigheten och Kriminalvården så snart den dömde har omhändertagits. I beslutet bör det även påminnas om att den dömde inte får hållas kvar längre än en vecka på grund av beslutet.

Har den dömde omhändertagits enligt 28 kap. 11 § brottsbalken, skall Kriminalvården skyndsamt göra den utredning om den dömde som behövs och ge beslutsmyndigheten förslag till lämpliga åtgärder.

3) Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av en föreskrift om samhällstjänst. I en villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst skall det anges att Kriminalvården skall anordna samhällstjänsten.

3)

Senaste lydelse 2004:741.

Beslutar Kriminalvårdsnämnden eller en övervakningsnämnd om att en villkorligt frigiven skall stå under övervakning, skall det i beslutet anges att Kriminalvården skall ansvara för övervakningen.

Om den som villkorligt friges skall stå under övervakning under prövotiden, skall Kriminalvården skicka ett övervakningsmeddelande till övervakaren och den dömde. Meddelandet skall om möjligt skickas före frigivningen.

Kriminalvården skall hålla övervakaren underrättad om den dömdes förhållanden under anstaltstiden. Myndigheten skall se till att övervakaren besöker den dömde i anstalten i den utsträckning det behövs samt i övrigt verka för att den dömde håller kontakt med övervakaren under anstaltstiden.

Om en villkorligt frigiven person inte har ställts under övervakning vid frigivningen, är Kriminalvården behörig att med stöd av 26 kap. 11 § brottsbalken senare besluta om övervakning för tiden till dess att ett år av prövotiden har förflutit om övervakning bedöms som nödvändig. Övervakningsnämnden på den ort där den frigivne uppehåller sig får besluta om åtgärder enligt 26 kap. 18 § brottsbalken för en villkorligt frigiven som inte har ställts under övervakning. Beslutar Kriminalvården eller nämnden att den villkorligt frigivne skall ställas under övervakning, tillämpas 3 §.

Kriminalvården skall ha tillsyn över och ansvara för övervakningsverksamheten.

Kriminalvården skall se till att varje övervakningsuppdrag blir utfört på ett tillfredsställande sätt. Myndigheten skall ge övervakarna råd och riktlinjer om hur uppdragen skall utföras och fortlöpande ge dem annan hjälp.

Kriminalvården skall se till att övervakaren snarast får reda på innehållet i domen och i yttrande som lämnats enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Myndigheten skall vidare se till att övervakaren får reda på vad den dömde har att rätta sig efter under prövotiden och följderna av att den dömde begår brott eller på något annat sätt inte fullgör sina skyldigheter.

I samband med att en övervakning börjar skall en tjänsteman vid Kriminalvården så snart som möjligt och senast inom en månad sammanträffa med den dömde och övervakaren. Vid mötet skall det bestämmas på vilket sätt och i vilken omfattning den dömde skall hålla kontakt med övervakaren, myndigheten eller någon annan samt närmare om vad den dömde i övrigt skall rätta sig efter till följd av domen.

Vidare skall det särskilt undersökas i vilken utsträckning Kriminalvården behöver medverka för att förmedla stöd och hjälp enligt 26 kap. 14 § brottsbalken. Den övervakades behov av att delta i särskilt anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk skall särskilt uppmärksammas.

Vid sammanträffandet skall det upprättas en plan för övervakningen som anger vilka åtgärder som skall vidtas. Planen skall omprövas så ofta det finns anledning till det.

Anhålls eller häktas den som står under övervakning och begär den övervakade personligt stöd eller annan hjälp som inte lämpligen kan lämnas av den myndighet som svarar för förvaringslokalen, skall Kriminalvården vidta de åtgärder som behövs.

4) När prövotiden är längre än ett år och den som är villkorligt frigiven inte står under övervakning efter ett års prövotid, skall Kriminalvården göra en anmälan till övervakningsnämnden, om det har förekommit omständigheter som kan föranleda att den frigivne på nytt bör ställas under övervakning. Detsamma gäller när den som genomgår skyddstillsyn inte står under övervakning efter ett års prövotid.

4)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Vad som sägs i första stycket skall tillämpas på motsvarande sätt när det i fråga om den som genomgår skyddstillsyn före övervakningstidens utgång har förekommit omständigheter som medför att ett beslut bör fattas om övervakning för längre tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1018

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)