Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1048

Utkom från trycket den 16 december 2005
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);
utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

2) Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

2)

Senaste lydelse 1999:605.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1048

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)