Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1050

Utkom från trycket den 16 december 2005
Lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land;
utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

Om någon försätts i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall konkursen omfatta även gäldenärens egendom här i riket. Utan hinder av beslut om konkurs i annat nordiskt land fortgår dock konkurs som dessförinnan beslutats här i riket.

I fråga om sådan egendom skall, om inte annat följer av denna lag, lagen i det andra landet (konkurslandet) tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldigheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet skall dock inte ingå egendom här i riket som enligt svensk lag över huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Med konkurs jämställs i denna lag sådan offentlig likvidation av bank som enligt lagen i det nordiska land där banken har sitt säte utesluter konkursförfarande.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden2) och lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens.

2)

EGT L 160, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1346).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1050

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)