Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1052

Utkom från trycket den 16 december 2005
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

Ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansökningshandlingen skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Sökanden skall ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända.

En ansökan skall avvisas, om det inte av den framgår vilken tingsrätt som är behörig och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

I 2 § lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1052

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)