Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1055

Utkom från trycket den 16 december 2005
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 3 och 17 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

3 §

Finansinspektionen skall återkalla ett kreditinstituts tillstånd om institutet

  1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

  2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

  3. har förklarat sig avstå från tillståndet,

  4. har överlåtit hela sin rörelse,

  5. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

  6. försatts i konkurs eller om beslut fattats om att institutet skall träda i tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 2 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

17 §

Om ett utländskt kreditinstitut driver verksamhet här enligt 4 kap. 4 §, skall 1 § och 3 § första stycket 6 tillämpas på verksamheten här i landet.

Ärenden som rör ingripanden som avses i 1 § prövas av Finansinspektionen. I fråga om bankfilialer prövas dock ett sådant ärende av regeringen om ärendet är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspektionen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och tillstånd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektionen, om kreditinstitutet inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om insättningsgaranti, förelägga institutet att göra rättelse. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om att filialtillståndet annars kan återkallas. Om institutet inte har gjort rättelse inom ett år från föreläggandet, får tillståndet återkallas. Vid en sådan prövning tillämpas andra stycket.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 4 §.

Inspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i institutets hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1055

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)