Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1059

Utkom från trycket den 16 december 2005
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 e § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55.

3 e §

2) Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid tingsrätten eller vid en länsrätt eller en hyresnämnd på samma ort som tingsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

2)

Senaste lydelse 2002:996.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare när de utför åtgärder enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1059

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)