Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1097

Utkom från trycket den 16 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 8 december 2005.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. skall ha följande lydelse.

1) Arvoden betalas enligt följande.

1)

Senaste lydelse 1998:1806. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

Uppdragstagare

Arvode för sammanträde (belopp per dag)

 

Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag)

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

300 kr

 
 
 

2. Nämndemän i länsrätterna och kammarrätterna

 

300 kr

 
 

300 kr

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

300 kr

 
 
 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

600 kr

 
 
 

5. Experter i hyresnämnderna

 

600 kr

 
 

180 kr

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram

 

600 kr

 
 
 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

600 kr

 
 

180 kr

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680 kr

 
 

180 kr

 

9. Tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål i tingsrätt och hovrätt

 

680 kr

 
 

180 kr

 

10. Särskilda ledamöter i länsrätterna i mål om laglighetsprövning

 

550 kr

 
 
 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor rörande bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1097

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)