Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1164

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2)

1)

Prop. 2005/06:1 utg.omr. 23, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107.

2)

Lagen omtryckt 1993:553. Senaste lydelse av 8 § 2005:390 10 § 2005:390 10 a § 2005:390 14 § 1998:1539 36 § 2005:390.

dels att i 8–10, 10 a, 13, 14, 16, 18, 21, 23–25, 27 och 36 §§ ordet ”skogsvårdsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skogsstyrelsen” i motsvarande form,

dels att 33, 34, 35, 40 och 41 §§ skall ha följande lydelse.

33 §

3) Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller 32 a–32 g §§.

3)

Senaste lydelse 2002:614.

34 §

4) Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

4)

Senaste lydelse 2002:614.

Tillsynsmyndigheten har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket.

35 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett föreläggande eller förbud får meddelas sedan det har visat sig att myndighetens råd inte har följts. I brådskande fall eller när det behövs för att bevara natur- eller kulturmiljövärden eller när det annars finns särskilda skäl, får dock ett föreläggande eller förbud meddelas omedelbart.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite.

Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får tillsynsmyndigheten besluta att åtgärden skall vidtas på den försumliges bekostnad.

40 §

5) Skogsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och beslut om rättelse enligt 28 § samma lag.

5)

Senaste lydelse 2002:614.

Naturvårdsverket får överklaga Skogsstyrelsens beslut i fall som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

41 §

Skogsstyrelsen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1164

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)