Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1180

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738);
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2003:166) om ändring i alkohollagen (1994:1738) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:1, utg.omr. 9, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111.

2. Partihandelstillstånd, som före ikraftträdandet har meddelats annan än den som avses i 4 kap. 1 § första stycket i dess nya lydelse, skall efter ikraftträdandet fortfarande gälla, dock längst till utgången av år 2007. Härvid gäller 7 kap. 1 § tredje stycket samt 8 kap. 1 § i paragrafens lydelse före ikraftträdandet. Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter om sådana tillstånd i Statens folkhälsoinstituts register.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1180

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)