Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1196

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109.

7 §

2) Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program skall inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning med anställningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt arbete inom ramen för aktivitetsgarantin eller en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

2)

Senaste lydelse 2003:1098.

När ett program bedrivs på en arbetsplats skall den som tar del av programmet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

  • 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,

  • 3 kap. 1–4 och 7–14 §§ om allmänna skyldigheter,

  • 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,

  • 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,

  • 7 kap. om tillsyn,

  • 8 kap. om påföljder, och

  • 9 kap. om överklagande.

Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare skall gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1196

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Karin Renman
(Näringsdepartementet)