Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2005-1198

SFS 2005:1198

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 14 § mervärdesskattelagen (1994:200)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109.

2)

Lagen omtryckt 2000:500.

Från skatteplikt undantas omsättning och införsel av periodiska organisationstidskrifter.

Med en organisationstidskrift förstås en publikation

  • som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, och

  • som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera sammanslutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda medlemmar med funktionshinder.

Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett idrottsligt ändamål räknas endast sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller som är representerade i Sveriges olympiska kommitté. Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål räknas endast sådan sammanslutning som enligt därom gällande föreskrifter erhåller statligt stöd till sin verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1198

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)