Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1211

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2)

Lagen omtryckt 1992:1212.

3) Ärenden om att föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del handläggs av lantmäterimyndigheten.

3)

Senaste lydelse 2000:233.

Regeringen får meddela föreskrifter om att någon annan myndighet än lantmäterimyndigheten skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Sådana föreskrifter får endast avse uppgifter som enligt annan lagstiftning än denna lag skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1211

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)