Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1213

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.;
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

    Länsstyrelsen skall genast vidta de åtgärder som behövs för att en anteckning skall bli införd i fastighetsregistrets allmänna del eller för att en tidigare gjord anteckning skall tas bort,

  1. då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne eller förklaring utfärdats enligt 7 §,

  2. då förordnande enligt 6 § första stycket meddelats eller upphävts,

  3. då beslut om byggnadsminnesförklaring vunnit laga kraft eller hävts, eller

  4. då ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits.

Bestämmelser om vem som skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del finns i 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1213

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och kulturdepartementet)