Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1216

Utkom från trycket den 23 december 2005
Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);
utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen (1997:306 )2)

1)

Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.

2)

Senaste lydelse av 3 kap. 6 a § 2000:1159 5 kap 4 § 2000:1159.

dels att i 3 kap. 6 a §, 5 kap. 2, 4, 7–10 §§, 8 kap. 2, 6–7 §§ samt 10 kap. 4–6 §§, ordet ”Växtsortnämnden” i alla dess böjningsformer skall bytas ut mot ”Statens jordbruksverk”,

dels att i 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1 § samt 12 kap. 1 § ordet ”Statens växtsortnämnd” skall bytas ut mot ”Statens jordbruksverk”,

dels att i 5 kap. 4, 7–9 §§, 6 kap. 3 § samt i 8 kap. 2 § ordet ”nämnden” skall bytas ut mot ”verket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

THOMAS BODSTRÖM
Christine Lager
(Justitiedepartementet)