Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1220

Utkom från trycket den 23 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;
utfärdad den 15 december 2005.

Regeringen föreskriver1) att i 7 § förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse orden ”statens växtsortnämnd” skall bytas ut mot ”Statens jordbruksverk”.

1)

Jfr prop. 2005/06:1,w utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1220

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)