Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1240

Utkom från trycket den 28 december 2005
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 20 december 2005.

Regeringen föreskriver1) att i 6 kap. 23 § utsökningsförordningen (1981:981) orden ”Statens växtsortnämnd” skall bytas ut mot ”Statens jordbruksverk” och ”nämnden” skall bytas ut mot ”verket”.

1)

Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1240

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)