Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1241

Utkom från trycket den 28 december 2005
Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);
utfärdad den 20 december 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § jordförvärvslagen (1979:230) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.

2) Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av länsstyrelsen, om inte regeringen föreskriver att prövningen skall göras av Jordbruksverket.

2)

Senaste lydelse 1990:1492.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om förvärvstillstånd enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1241

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)