Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1251

Utkom från trycket den 28 december 2005
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 20 december 2005.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) skall ha följande lydelse.

1 §

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2004:1075.

Riksnormen för ett hushåll under 2006 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom

ej lunch 5 dagar/vecka

 
 
 
 
 

under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 
 
 
 

1 410

 

1 580

 

1 270

 

1 530

 
 
 
 

med lunch

 
 
 
 
 
 
 

under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 

7–10 år

 

11–14 år

 

15–18 år

 

1 540

 

1 740

 

1 430

 

1 740

 

1 950

 

2 230

 

2 510

 

Personliga kostnader i kronor – vuxna

Ensamstående

 

Sambor

 
 
 
 
 

2 600

 
 

4 690

 
 
 
 
 

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet

1 pers.

 

2 pers.

 

3 pers.

 

4 pers.

 

5 pers.

 

6 pers.

 

7 pers.

 

820

 

920

 

1 140

 

1 320

 

1 510

 

1 710

 

1 880

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1251

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)