Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:688

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173)2) ordet ”exekutionsväsendet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Lagen omtryckt 1981:737. Senaste lydelse av 8 § 2003:504.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:688

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)