Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:696

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 34 a § skogsvårdslagen (1979:429)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Lagen omtryckt 1993:553.

3)

3)

Senaste lydelse 2002:614. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

    När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om kontrollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos den som avses i 34 § andra stycket:

  1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och

  2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av den som avses i 34 § andra stycket.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om handräckningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:696

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)