Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:699

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2) Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag görs dock ansökan hos Bolagsverket.

2)

Senaste lydelse 2004:240.

Sökanden skall bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer och såvitt möjligt ange deras adress.

3) Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen.

3)

Senaste lydelse 2004:240.

Kallelsen skall skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare skall myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka underrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har tagits upp i förteckningen över kända borgenärer och som har känd adress. Om ansökan har gjorts hos Bolagsverket, skall verket skicka en underrättelse till Kronofogdemyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:699

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)