Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:700

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 39 § lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av överexekutor och ej avser klagan över Kronofogdemyndighetens beslut, skall i stället handläggas av Kronofogdemyndigheten.

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer av tredje stycket.

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över beslut av Kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mål av sådan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av Kronofogdemyndigheten får även dessförinnan överlämnas till Kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:700

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)