Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:706

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2)

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Senaste lydelse av 2 kap. 6 § 1999:125 13 kap. 8 § 2003:694.

dels att 13 kap. 8 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 3 § orden ”en tillsynsmyndighet” skall bytas ut mot ”tillsynsmyndigheten”,

dels att i 2 kap. 6 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 2 kap. 12 §, 7 kap. 25 § och 16 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

Finns det sannolika skäl för bifall till en konkursansökan och kan det med skäl befaras att gäldenären genom att resa utomlands undandrar sig en skyldighet eller överträder ett förbud som enligt denna lag gäller i konkurs, får rätten, om det finns särskild anledning till det, förbjuda gäldenären att resa utomlands i avvaktan på att ansökningen prövas. Om ett sådant reseförbud meddelas, får i samband därmed eller senare gäldenären åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären inte har något pass, får förbud att utfärda pass för honom meddelas. Gäldenären får häktas, om det är uppenbart otillräckligt med ett reseförbud.

Om gäldenären är en juridisk person, tillämpas första stycket även på den styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman och likvidator som har avgått eller entledigats senare än ett år före den dag då konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Beträffande en sådan säkerhetsåtgärd som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 5, 6 och 8 §§ rättegångsbalken, om inte något annat följer av denna lag. En säkerhetsåtgärd kan inte hindras av att säkerhet ställs. Inte heller kan en beviljad säkerhetsåtgärd hävas av denna anledning. Kostnaden för häktning betalas av staten.

3) Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet.

3)

Senaste lydelse 1996:1440.

4) Tillsynsmyndigheten får överklaga tingsrättens beslut, om beslutet rör

4)

Senaste lydelse 2003:694. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

  1. utseende eller entledigande av förvaltare, antalet förvaltare eller delning av förvaltningen mellan flera förvaltare,

  2. arvode, kostnadsersättning eller förskott till förvaltare,

  3. reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass, förbud att utfärda pass, hämtning eller häktning eller föreläggande eller utdömande av vite,

  4. uppdrag som eller arvode till rådgivare eller förlikningsman,

  5. avslag på en framställning om att inleda bevakningsförfarande,

  6. avskrivning av konkurs enligt 10 kap. 1 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:706

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)