Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:707

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 9 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Av ett beslut om undersökning skall framgå i vilken utsträckning den centrala myndigheten har rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen.

Vid undersökning skall tillämpas bestämmelserna i 28 kap. 6 §, 7 § andra stycket och 9 § första stycket rättegångsbalken.

Myndigheten får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra undersökningen. Därvid tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:707

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och kulturdepartementet)