Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:709

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning2)

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Senaste lydelse av 6 § 2004:671 6 a § 2006:80.

dels att 6–8 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 § skall utgå,

dels att i 61 § orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 18 § skall ha följande lydelse.

Ansökningen skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:709

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)