Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2006-0925

SFS 2006:925

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:181, bet. 2005/06:MJU28, rskr. 2005/06:345.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

3) Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilagorna 2 och 4 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

3)

Senaste lydelse 2004:1153.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i bilagorna 3 och 5 till lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:925

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)