Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:125

Utkom från trycket den 3 april 2007
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse.

1) I denna förordning avses med

1)

Senaste lydelse 2006:526. Ändringen innebär bl.a. att "direktiv 88/77/EEG" och "direktiv 1999/96/EG" tagits bort ur förordningen.

 • direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon2) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG3) ,

  2)

  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

  3)

  EUT L 161, 14.6.2006, s. 12 (Celex 32006L0040).

 • direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon4) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG5) ,

  4)

  EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

  5)

  EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

 • direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon6) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG7) ,

  6)

  EGT L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 31972L0306).

  7)

  EUT L 61, 8.3.2005, s. 25 (Celex 32005L0021).

 • direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet8) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/20039) ,

  8)

  EGT L 46, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31997L0096).

  9)

  EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

 • direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon10) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/72/EG11) ,

  10)

  EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

  11)

  EUT L 227, 19.8.2006, s. 43 (Celex 32006L0072).

 • direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG12) ,

  12)

  EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0069).

 • direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG13) ,

  13)

  EGT L 286, 23.10.1998, s. 34 (Celex 31998L0077).

 • direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen14) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG15) ,

  14)

  EGT L 203, 10.8.2000, s. 1 (Celex 32000L0030).

  15)

  EUT L 90, 8.4.2003, s. 37 (Celex 32003L0026).

 • direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon16) ,

  16)

  EGT L 35, 6.2.2001, s. 34 (Celex 32001L0001).

 • direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG17) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG18) ,

  17)

  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

  18)

  EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

 • direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG19) ,

  19)

  EGT L 252, 20.9.2002, s. 20 (Celex 32002L0051).

 • direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon20) ,

  20)

  EGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0080).

 • direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon21) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/51/EG22) ,

  21)

  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

  22)

  EUT L 152, 7.6.2006, s. 11 (Celex 32006L0051).

 • personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

 • lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

 • tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

 • lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

 • tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

 • trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

 • enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

 • referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

 • årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

 • hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,

 • originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

 • ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG eller artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG,

 • dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

 • bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

 • gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

 • ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen ("steady state-steg"), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG23) ,

  23)

  EUT L 313, 29.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0078).

 • ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/ 55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG, och

 • ELR-prov: En provcykel bestående av en serie belastningssteg med konstanta motorvarvtal, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bilaga 124)

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

I denna bilaga avses med steg den kravnivå som vid aktuell tidpunkt gäller för angiven fordonskategori. För t.ex. personbilar i avsnitt 1.1.1 skall det som i tabellen för tidpunkter anges för steg 3 läsas tillsammans med det som i tabellen för gränsvärden anges för steg 3.

A Bilar

1 Föroreningar i avgaserna och utsläpp av bränsleångor

1.1.2 Tunga bilar

Tidpunkter

Motorspecifikation

 

Godkännandeförbuda)

 

Ibruktagandeförbudb)

 

Dieselmotor och gasmotorc)

 

Alla

 

Steg 3

 

2005/55/EG, kravnivå Ad)

 

2000-10-01

 

2001-10-01

 

Steg 4

 

2005/55/EG, kravnivå B.1d)

 

2005-10-01

 

2006-10-01

 

Steg 5

 

2005/55/EG, kravnivå B.2d)

 

2008-10-01

 

2009-10-01

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

c) Kraven för gasmotor gäller för bensinmotordrift med metangas och motorgas (LPG). De kan frivilligt också användas för annan bensinmotordrift.

d) Avser kravnivåer i båda tabellerna i bilaga 1, avsnitt 6.2.1, i direktiv 2005/55/EG.

Gränsvärden

1.4 Felsökningssystem

Fordonen skall vara utrustade med ett elektroniskt felsökningssystem - system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av avgasutsläpp för fordon i drift - som stämmer överens med de krav och den tidtabell som fastställs i direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2003/76/EG, respektive direktiv 2005/55/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2006/51/EG.

1.5 Utsläpp vid låg temperatur

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori

 

Ålder och körsträcka

 

Fordon med typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG

 

5 år/100 000 kma)

 

Motor med typgodkännande enligt direktiv 2005/55/EG som skall monteras i fordonskategori

 
 

N1 och M2

 

5 år/100 000 km

 

N2, N3 med en totalvikt som inte överstiger 16 ton, M3 klassb) I, II och A och M3 klassb) B med en totalvikt som inte överstiger 7,5 ton

 

6 år/200 000 km

 

N3 med en totalvikt överstigande 16 ton, M3 klassb) III och M3 klassb) B med en totalvikt överstigande 7,5 ton

 

7 år/500 000 km

 

a) För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG, som meddelats före den 1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/80 000 km.

b) Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

4 Krav på ersättningskatalysator

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:125

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)