Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1101

Utkom från trycket den 7 december 2007
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;
utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

dels att i bilagan till förordningen ordet "Arbetsmarknadsstyrelsen" ska bytas ut mot "Arbetsförmedlingen",

dels att 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en offentlig upphandling.

I 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling och 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av lagarna mot diskriminering, såsom jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

  1. har en löptid på åtta månader eller längre och

  2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

Första stycket gäller inte kontrakt vid upphandling av tjänster eller byggentreprenader som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 lagen om offentlig upphandling eller 1 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1101

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)