Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1429

Utkom från trycket den 28 december 2007
utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.

Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §

  1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,

  2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1429

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)