Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:814

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 § varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323.

Ett varumärke får inte registreras om det

  1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

  2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet,

  3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen, eller

  4. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken.

Ett varumärke får inte heller registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:814

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)