Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:375

Utkom från trycket den 3 maj 2016
Lag om ändring i lagen (2016:228) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);
utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) i stället för lydelsen enligt lagen (2016:228) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

  1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

  2. mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)