Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1140

Publicerad den 26 juni 2018
Lag om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken2)

1)

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2)

Senaste lydelse av

14 § 1986:1007

14 a § 1982:1061

18 § 1980:892.

dels att 16 kap. 14, 14 a och 18 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 16 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

3) För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra myteri döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök till sådant barnpornografibrott som avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till grovt barnpornografibrott.

3)

Senaste lydelse 2016:508. Ändringen innebär att ”försök eller förberedelse till grovt dobbleri” tas bort ur paragrafen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1140

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)