Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1622

Publicerad den 6 november 2018
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

1 a §

    3) För övervakningen av att denna lag följs, liksom prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära att

    3)

    Senaste lydelse 2016:1308.

  1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,

  2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1622

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)