Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1623

Publicerad den 6 november 2018
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 15–17 §§, och närmast före 1 kap. 15 och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

Anmälningsskyldighet

15 §

2) Den som är anställd eller uppdragstagare i en börs och som normalt kan antas ha tillgång till insiderinformation, ska till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

2)

Tidigare 15 § upphävd genom 2009:715.

Vid tillämpningen av första stycket ska finansiella instrument som ägs av make eller sambo till den anmälningsskyldige likställas med den anmälningsskyldiges egna. Detsamma gäller finansiella instrument som ägs av omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad.

16 §

3) En börs ska föra förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 15 §.

3)

Tidigare 16 § upphävd genom 2015:960.

Bemyndiganden

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 15 §, och

  2. vad en förteckning enligt 16 § ska innehålla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1623

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)