Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1626

Publicerad den 6 november 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 6 § och 32 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

6 §

2) Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt

2)

Senaste lydelse 2017:1313.

 1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 2. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

 3. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 4. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

 5. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning, eller

 6. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

6 §

Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella instrument som har lämnats till en myndighet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller men och uppgiften har lämnats till följd av anmälningsskyldighet enligt

 1. 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 2. 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

 3. 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden,

 4. 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen, eller

 5. lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1626

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)