Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1726

Publicerad den 23 november 2018
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

2) Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden

2)

Senaste lydelse 2012:205.

  1. som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och

  2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls.

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1726

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)